PROJECT : JOTUN PAINT SCADA SYSTEM

Việc quản lý sản xuất qua hệ thống SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition - hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều k...
Xem chi tiết